VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Chytrý Kvíz s.r.o., IČ 05177634, DIČ CZ05177634, se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl a spisová značka: C 93951 jako prodávající (dále jen „Chytrý Kvíz“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Chytrého Kvízu, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Chytrého Kvízu.

Předmětem VOP je definování závazků smluvních stran při uzavření obchodní smlouvy mezi Chytrým Kvízem a kupujícím či podnikatelem.

2. PLATNOST KVÍZU

Kupující si objednává licenci k počítačové aplikaci určené pro odehrání zábavného programu (dále jen „Kvíz“) stažitelné z webových stránek https://www.chytrykviz.cz/party (dále jen „Eshop“) určené výhradě pro soukromé nekomerční účely.

3. OBJEDNÁVKA A PLATBA

Kupující vytvoří a závazně potvrdí svou objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře na Eshopu.

Kupující je povinen za tuto objednávku uhradit částku uvedenou u zvoleného Kvízu na bankovní účet 2801331212/2010. Souhrn informací o objednávce bude zaslán emailem na adresu, kterou Kupující uvedl při vytvoření objednávky. Po přijetí platby obdrží Kupující emailem odkaz ke stažení Kvízu.

Chytrý Kvíz si vyhrazuje právo ceny změnit. Za platnou cenu se rozumí ta částka, která je v době vytvoření závazné objednávky uvedená na Eshopu.

Pokud má Kupující platný slevový kód nebo poukaz, uvede tuto skutečnost při objednávce tlačítkem „mám kód nebo poukaz“ a následně uvede kód do příslušného pole s textem „zadejte Váš kód“. Pomocí tlačítka „Ověřit kód“ si Kupující ověří platnost kódu. Při objednávce následně uhradí pouze částku vypočtenou po uplatnění kódu. Pokud je slevový kód na výši 100% původní částky, obdrží Kupující rovnou email s odkazem ke stažení Kvízu.

Slevový kód nebo poukaz nemůže být předmětem proplacení v penězích a jeho platnost je omezena uvedeným termínem. Zároveň je nelze kombinovat s dalšími slevovými akcemi.

4. PLATNOST KVÍZU

Platnost licence je 1 rok ode dne stažení Kvízu z Eshopu (dále „doba platnosti“). Po uplynutí této lhůty není možné Kvíz spustit a dále používat.

Kupující potvrzením objednávky souhlasí s touto lhůtou platnosti a bere na vědomí, že po uvedeném datu Kvíz nepůjde spustit.

5. REKLAMACE

V případě, že Kvíz v době platnosti nepůjde spustit, má Kupující právo na získání nové kopie objednaného Kvízu.

Chytrý Kvíz není zodpovědný za nedostatečnou technickou způsobilost Kupujícího pro stažení nebo spuštění Kvízu nebo za jeho nedostatečnou hardwarovou nebo softwarovou vybavenost.

Pokud byl Kvíz Kupujícímu prokazatelně dodán a to formou zaslání odkazu k jeho stažení, má se za to, že Kupující již Kvíz upotřebil a nelze jej již vrátit ani vyměnit.

Kupující zároveň nemůže odstoupit od smlouvy na základě § 1837 Občanského zákoníku, který odstoupení znemožňuje v případě dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6. PODMÍNKY UŽITÍ

Kupující bere na vědomí, že Kvíz je dílo ve smyslu autorského zákona a jako takový podléhá ochraně vyplývající z tohoto zákona.

Kupující bere na vědomí, že v této souvislosti není oprávněný použít Kvíz jiným způsobem než pro svou osobní nekomerční potřebu. Tím se rozumí, že Kvíz nebo jeho části nesmí dále prodávat, pronajímat či využívat jakýmkoli jiným způsobem vedoucím k osobnímu obohacení.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chytrý Kvíz má oprávnění od Úřadu pro ochranu osobních údajů sbírat nezbytné osobní údaje vyplývající z objednávky za účelem jejich zpracovávání. Subjektem zodpovědným za sběr a uchování dat je Chytrý Kvíz.

Osobní údaje jsou sbírány z následujících důvodů:

  • správa objednávek
  • odesílání informačních zpráv na email


Kupující může ukončit zasílání informačních zpráv na e-mail prostřednictvím e-mailové či telefonické žádosti.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy mezi Chytrým Kvízem a Kupujícím se řídí právními předpisy platnými na území České republiky. Případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může objednatel obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Pokud se Chytrý Kvíz a Kupující nedohodnou na vyřešení sporu, může se Kupující obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na mimosoudní řešení sporu (na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).